top of page
印记

易卜拉欣·卡基尔律师法学硕士法学硕士

M1

安妮-艾斯勒-莱曼街 3

55122 美因茨

 

电话:  06131 / 46488 70

 

监管机构:

科布伦茨律师协会

莱茵斯特。 24

56068 科布伦茨

 

职称:律师(德意志联邦共和国授予)

 

律师工作的专业规定:

- 联邦律师法 (BRAO)

- 律师职业守则 (BORA)

- 专业律师条例 (FAO)

- 律师赔偿法 (RVG)

- 欧盟律师的专业规定

 

可以在联邦律师协会查看法规。

 

 

根据 § 55 Abs, 2 RStV 负责内容:律师 Ibrahim Cakir

bottom of page